186 Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge Yayımlanmıştır

Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge Yayımlanmıştır

Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Bakanlıkça “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” hazırlanarak 16.12.2016 tarih ve 29920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca “Bu Yönetmelik kapsamında işletme yetki belgesi alacak kuruluşlardan Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 ve Bölüm 7 ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yükler ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacakların Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden ayrıca Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi almaları zorunludur.”

Ayrıca Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca da “Tehlikeli yüklerle ilgili deniz gözetim faaliyeti yapacak deniz gözetim yetkilileri Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden izin almak zorundadır” hükmü amirdir.

Bu itibarla, 655 sayılı KHK ile Genel Müdürlüğe tevdi edilen görev yetki ve sorumluluklar ve 03.03.2015 tarih ve 16.12.2016 tarih ve 29920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında Genel Müdürlük tarafından hazırlanan “Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge ve Ekleri” ilgililerin hazırlıklarını yapabilmelerini temin etmek amacıyla anılan Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yayımlanmıştır.

Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğün web sitesinde http://www.tmkt.gov.tr/ Mevzuat-Yönergeler Bölümünde erişime sunulmuştur.

YORUMLAR

BENZER HABERLER