MİEBACH CONSULTİNG; “TEDARİK ZİNCİRİ DEĞERLENDİRMESİ”

MİEBACH CONSULTİNG; “TEDARİK ZİNCİRİ DEĞERLENDİRMESİ”

Ertugrul_Serkan_CV

Serkan ERTUĞRUL ( Türkiye Bölge Yöneticisi)

Miebach Consulting Uzman Makalesi

Tedarik zinciri değerlendirmesi: Maliyetlerin düşürülmesi, risklerin asgariye indirilmesi

Hızlı değişimlerin söz konusu olduğu zamanlarda işletmeler her gün tedarik zincirlerini doğrudan veya dolaylı etkileyen kararlar vermek zorunda kalıyorlar. Bileşme & Satın alma, yeni satış ve tedarik piyasalarının geliştirilmesi, yeni markaların piyasaya sürülmesi, yükselen petrol fiyatları, devletler tarafından dayatılan yükümlülükler, ihraçat ve ithalat koşullarının değiştirilmesi gibi faktörler, lojistik süreçlerine ve network yapılarına etki eden faktörlerden sadece birkaçıdır. Bu dinamik faktörlerden dolayı işletmeler daima süreçlerini ve tedarik zincirlerinin etkinliğini verimlilik, maliyetler ve esneklik hususunda kontrol etmelidir.

Eskiden işletmeler kendilerini rakiplerinden ürünler üzerinden farklı kılarken, günümüzde rekabeti belirleyen faktörler tedarik zincirleri olmuştur. Ürünler giderek birbirlerinin yerine kullanılabilir olmaktadır ve iyi yenilikler nispeten hızlı bir şekilde kopyalanıp geliştiriliyor. Bu demektir ki, işletmeler rekabet güçlerini korumak için müşteri ve büyüme katsayısı amaçları doğrultusunda teslim etme güvenilirliği, teslim etme süreleri, maliyet düşürme ve kalite yükseltme konularına daha fazla odaklanmalıdır. Tedarik zincirleri, piyasa payı kazanmak, müşteri memnuniyetini yükseltmek ve işletme değerini artırmak için tüm branşlarda önemli bir stratejik faktör olmaktadır.

Miebach Consulting şirketinin proje tecrübesi gösteriyor ki: Randımanlı, esnek ve maliyetler açısından optimize edilmiş bir tedarik zinciri, işletme değerini artırma ve değerine değer katma konusunda daha verimli olabilmek için en büyük olanakları sunmaktadır. Mükemmel entegre edilmiş bir tedarik zinciri ile örn.

 • mutlak tedarik zinciri maliyetleri % 25-50 azaltılabiliyor,
 • depolama maliyetleri % 25-60 düşürülebiliyor,
 • öngörü doğruluğu % 25-80 artırılabiliyor,
 • nakit akışı % 20 kadar yükseltilebiliyor.

Bu nedenle, tedarik zincirindeki şeffaflığı artırmak, tedarikten teslime kadar olası maliyet artıran unsurları erken keşfetmek ve uygun önlemler ile maliyetleri düşürmek işletmeler için büyük ve stratejik bir önem taşımaktadır. Bunun için tedarik zinciri değerlendirmesi uygun bir yöntemdir.

Tedarik zinciri değerlendirmesinde ne inceleniyor?

Tedarik zinciri değerlendirmesi, maliyet düşürme potansiyellerinin uygulanabileceği ilgili tedarik zinciri bölümlerini tespit etmek için verimli bir yol ve yöntemdir. Değerlendirme, tedarik zinciri yapılarının ve süreçlerinin gelecekteki işletme hedeflerine ne derece uygun olduğu ve rakiplere kıyasla nasıl değerlendirilecekleri konusunda işletmelere açık, detaylı ve güvenilir bir genel bakış sunar. Bunun için tüm tedarik zinciri kapsamındaki optimizasyon potansiyelleri belirlenir ve değerlendirilir. Bu çalışma yönteminde işletmenin hangi ilgili eylem alanlarına yönelmesi gerektiği çabuk bir şekilde kendini gösterir. Bunun sonucunda uygulama için bir yol haritası belirlenir.

Eksiksiz bir tedarik zinciri değerlendirmesi sonrasında şu sorular cevaplandırılır: İşletme hedefleri ile uyumlu bir tedarik zinciri stratejisi mevcut mu? Stratejinin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için bir tedarik zinciri kurulumu mevcut mu? Tedarikten piyasaya kadar lojistik maliyetlerinden nerelerde tasarruf sağlamak mümkündür? Hangi ayar manivelaları ile hizmet ve teslim derecesi daha iyi kılınabilir? Çalışanların verimliliğini artırmak için organizasyonda hangi değişiklikler yapılmalıdır?

Tedarik zinciri değerlendirmesi çerçevesinde işletmeler tedarik zincirlerini kapsamlı bir analize ve değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Stratejik, fiziksel ve bilgilendirme içerikli tedarik zinciri süreçleri ve yapıları hem gelen hem de giden tarafında dikkate alınız. İşletmenin organizasyon şekli ve çalışanları da analiz işleminde dikkate alınır. Tedarik zincirinin tüm alanlarının birbirine hassas bir şekilde uyması de bu esnada çok önemlidir. Değerlendirmede şu alanlar incelenir:

Strateji:

 • Tedarik zinciri stratejisinin (eğer varsa) işletme stratejisine uyumlu olmasının incelenmesi
 • Uygun önveriler ve hedefler sayesinde tedarik zinciri stratejisinin etkili uygulanabilirliği

Yapısı:

 • Adet, yer ve kuruluş yerlerinin işlevi, lojistik düğüm noktaları, değer katan hizmetler
 • Tedarik zincirinin kademeler şeklinde olması (bölgesel depolar, merkezi depolar, vs.)
 • Tedarik ve dağıtım kanallarının yapısı (ürün ve müşteri ilişkileri)

Süreçler & IT:

 • Entegre IT – Veri akımları & Veri işlenmesi – Tedarik zinciri süreçlerinin verimli planlanması ve işlevi için
 • Tedarik zinciri yönetim süreçleri ve idari ve etkili lojistik süreçler arasındaki koordinasyon derecesi
 • IT ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin standartlaştırma derecesi & „Olgunluk derecesi“ (verimlilik ve etkinlik)

İnsan & Organizasyon:

 • Tedarik zinciri uygulamasının en iyi şekilde desteklenmesi için personel & organizasyon şekli
 • Personel ve kaynakların verimli şekilde kullanılması
 • Çalışan verimliliği ve motivasyon derecesi (özellikle örneğin vasıflı işçi veya vasıfsız eğitilecek eleman eksikliği gibi demografik değişim etkilerinden özellikle ağır etkilenen işletmeler. İşletmelerin bu gibi durumlarda nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği hususunda örn. Lojistik sektöründe çalışanların motivasyonu hakkındaki güncel Miebach İncelemesi bilgi vermektedir.

Aşama 0: Değerlendirme için başlama hazırlıkları Tedarik zinciri değerlendirmesinin başlamasından önce, işletme stratejisinin ve gelecekteki işletme hedefinin veya rotasının tamamen ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması gereklidir. Strateji, tedarik zinciri maliyeti ve hizmet seviyesi hakkında bir ilk izlenim elde edilebilmesi için yönetim kademesinde bir veri sorgulaması gerçekleştirilir. Ardından bu veriler ilgili branş ölçütü ile kıyaslanır ve böylelikle ilk zayıf noktalar belirlenir.

Res.1: Lojistik maliyetlerinin cirodaki payı

 bbb

Ardından bir başlangıç uygulama semineri gerçekleştirilir. Burada stratejik açıdan bir maliyet veya hizmet liderliği istenilip istenilmediği de belirlenmelidir. Bu uygulama seminerinde bilinen sorunlu alanlar ve halihazırda başlatılmış projeler de sorgulanır. Gerekirse izlenecek alanlar için bir sınırlama da yapılır.

Res. 2: Tedarik zinciri kapsamındaki zayıf noktaların belirlenmesi için dış ve faktörler dikkate alınmalıdır (Kaynak: Miebach Consulting).

 ccc

Aşama 1: Tedarik zinciri süreçlerinin gerçek analizi

Tedarik zincirinde hangi optimizasyon potansiyelleri „saklı“ duruyorlar? Maliyet yapılarını ve maliyet artırıcıları tespit etmek için mevcut tedarik zinciri yapılarında, süreçlerinde ve organizasyonunda temel bir gerçek analiz yapılması gereklidir. İşletmenin ve en yakın menfaat sahiplerinin dış ve iç etki faktörlerini dikkate almak önemlidir.

Metodik olarak gerçek analiy çerçevesinde bölümler genelinde kuruluş yerleri ziyaret edilir ve tüm işletme hiyerarşilari kapsamında sorumlu depo / bölüm yöneticileri ve lojistik elemanları ile süreç görüşmeleri yapılır. Ardından tüm veriler toplanır ve bu sayede tedarik zinciri süreçlerinin güvenilir bir görüntüsü elde edilir. Yazılım desteği olarak veri değerlendirmede örneğin Miebach Consulting işletmesinin Maturity Profiling Tool yazılımı kullanılabilir ve bu yazılımda süreç verileri yapılandırılır ve ardından grafiksel olarak kümelendirilir („innocence“ = verimsiz süreçler üzerinden „excellence“ = yüksek verimli süreçlere).

Değerlendirmenin odak noktasında hangi tedarik zinciri konusu olacağı yoğun bir şekilde branşa bağlıdır ve işletmeye bağlı olarak çok farklıdır. Miebach Consulting işletmesinin proje tecrübesine göre bir çok işletme analiz için ağırlıklı olarak şu konuları belirliyorlar: Network yapısı, şeffaflık (tedarik zinciri görünürlüğü), gelen süreçler, çalışan motivasyonu ve personel eğitimi.

Aşama 2: Değerlendirme & Tasarruf potansiyellerinin öncelikleri

Gerçek analiz verileri temelinde işletmeler ardından kendilerinin o andaki tedarik zinciri maliyet yapılarını özel olarak değerlendirebilirler. Bunun için genel bir tabloda tasarruf olanakları yüzdesinin her bir tedarik zinciri alanı için geçerli toplam maliyetleri ile kıyaslanması uygundur (yapılar, tedarik zinciri yönetimi / Malzeme akışı / IT süreçleri, İnsan & Organizasyon). Böylelikle maliyet artırıcılar ve birbirleri arasındaki bağımlılıklar belirlenebilir. Ardından ilgili tedarik zinciri alanının verileri rakiplerinkiler ile ve diğer işletme bölümleri ile kıyaslanır. Bu hassas kıyaslama sayesinde işletmeler sistematik olarak kendi tedarik zinciri maliyetlerinin ve belli bir bölümün hizmet seviyelerinin rakiplere kıyasla ne kadar yüksek veya düşük olduğu hususunda bilgi sahibi olurlar. Bu karşılaştırma, eylem planı için kullanılan en iyi uygulama örneklerini belirlemekte yardımcı olur.

Ardından bir potansiyal matrisi hangi tedarik zinciri alanının maliyet ve fayda kıyaslamasında özellikle kritik olarak dikkate alınacağını gösterir. Böylelikle hızlı kazanımlar ve uzun erimli optimizasyon olanakları belirlenmiş olur. Belirlenmiş hızlı kazanımlar hızlı bir şekilde gerçekleştirilir, orta ve uzun erimli optimizasyon önlemleri için ilgili KPI’ler (Key Performance Indicators = Anahtar Performans Göstergeleri) uygulanır.

Res.3: Her bir tedarik zinciri alanının maliyet düşürme potansiyeli için pratik örnek (Kaynak: Miebach Consulting).

ddd
Res. 4: Eylem matrisi: Eylem alanının potansiyele ve uygulama için gerekli emeğe göre önceliklendirilmesi (Kaynak: Miebach Consulting).

eee

Aşama 3: Eylem alanlarının bir ‚Yol haritası‘ kapsamında belirlenmesi

Maliyet tasarrufu ve tedarik zincirinde hizmetin daha iyi kılınması için potansiyeller belirlendikten ve eylem alanları uygulama için gerekli emek ve fayda özelliklerine göre önceliklendirildikten sonra, bir eylem planı hazırlanır ve bir „Yol haritası“ oluşturulur. Bu önlem planında ortak proje profilleri ve ilgili kilometre taşları belirlenir. Böylelikle işletmeler proje hedeflerinin değer yükseltici tedarik zinciri mükemmelliği yolunda uygulanmasını sağlarlar.

Yol haritasında, önlem ve uygulama planlaması ölceliklendirilmesinin ve sınırlandırılmasının koşulları kesin belirlenmelidir. Miebach işletmesinin proje tecrübesine göre, işletmelerin yüzde 50 kadarı muntazam olarak çok fazla projeyi birden yapmaya çalışıyor ve bunun sonucunda kaynaklar yetersiz oluyor ve uygulama başarısı tehlikeye giriyor. Gerçekçi ve itinalı bir kilometre taşı planlaması uygulama başarısının da yolunu hazırlıyor.

Sonuç: Tedarik zinciri değerlendirmesi ile tasarruf potansiyelinin yükseltilmesi

Maliyet türlerinin ve hizmetlerin optimizasyon süreçlerini belirlemede ve önceliklendirmede kullanılan tedarik zinciri danışma uygulamasında başlangıç aleti olarak tedarik zinciri değerlendirmesi kendini kabul ettirdi. Tedarik zinciri değerlendirmesinin her üç aşaması dikkate alınırsa, işletmeler tedarik zinciri analizinin ve optimizasyon önlemlerinin kesinlikle değer yükseltme ve müşteri odaklı çalışma hedeflerine hizmet etmesini sağlarlar. Böylelike değerlendirme uygulaması ekonomik, atik ve uyumlu bir tedarik zinciri elde edilmesi yolunda büyük bir katkı sağlar.

 

 

YORUMLAR

BENZER HABERLER